ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

காப்பு

தமிழ்த்தாய் காப்புச் செய்யுள் – ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை என்னும் இந்நூல் இனிதே நிறைவு பெற பழந்தமிழ் அன்னையைத் துணைசெய்ய வேண்டுகின்ற பாடல்.

நேரிசை வெண்பா
சந்தம் மிகுந்த தமிழ்மறைநா லாயிரமும்
தந்தபெரி யோர்பெருமை சாற்றிடவே – சிந்தையினில்
வற்றாத அன்பால் மணிமாலை நான்மொழியப்
பற்றாகும் மாறன் பதம்.

நம்மாழ்வார் – Nammazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

1.  நேரிசை வெண்பா
ஆசிரியம் அந்தாதி அன்பார் திருவிருத்தம்
மாசிலா மாமறைசொல் வாய்மொழியும் – பாசிறந்த
ஞானத் தமிழில் நமக்கீந்தான் மாறனெனும்
மோனத் தவஞ்செய் முனி.
2.  கட்டளைக் கலித்துறை
முனிவர்கள் போற்றும் முதற்பொருள் மேன்மை முழுதுணர்த்தக்
கனியினில் தீந்தேன் கலந்தபே ரின்பக் கவிமலர்ந்தான்
மனிதரெல் லோரும் மறைப்பொருள் கற்று வளம்பெறவே
தனிநலம் கொண்ட கவிசொலும் மாறன் தமிழ்க்கடலே!
3.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
கடலே போன்ற கவித்திரளில்
    கண்ணி ஒன்றே போதுமவன்
சுடர்கொள் பாட்டின் புகழ்சொல்ல
    துலங்கு ஞானத் திறம்சொல்ல
அடர்பொன் முடியான் அருள்பாடும்
    அருமா மறையின் பொருள்சொன்னான்
உடலும் உயிரும் உருகிடவே
    ஒருவாய் மொழியை உரைத்தானே!
4.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
தானே உலகெலாம் ஆகும் தலைவனை
கோனே என்று குரைகழல் ஏத்தி
ஆயிரம் இன்கவி அருளிச் செய்தவன்
தீயவை மாயத் தெள்ளறம் சொன்னவன்
கலியை அழிக்கும் கவிதைகள் தந்தவன்
பொலிவை வளர்க்கும் அருளைப் புரிந்தவன்
சடமதைச் சினந்துத் தள்ளிய வீரன்
திடமுடை மனத்தான் தெய்வ குணத்தான்
துதிசெயும் யார்க்கும் துணையாய்
மதிநலம் அளிப்பான் மாறனென் தேவே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் நம்மாழ்வாரின் நற்புகழ் பாடும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

மதுரகவி ஆழ்வார் – Madhurakavi Aazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

இனித்திடும் எளிய கவிதைகளால் மாறன் புகழ்பாடி ‘நாவினால் நவிற்றின்பம் எய்திய’ மதுரகவி ஆழ்வாரைப் போற்ற ஆயிரம் கவிதை வேண்டும். ‘கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு’ பாடி மதுரமான கவிதைகளால் நம் மனத்தை ஆட்கொண்ட மதுரகவி ஆழ்வாரை மனதாறப் போற்றி அவர் புகழ் பாடுவோம்.,

5.  நேரிசை வெண்பா
தேவன் எனக்கென்றும் செல்வச் சடகோபன்
ஆவியினை அன்புருக ஆட்கொண்டான் – ஓவாமல்
மாறன் புகழ்சொல்வேன் என்னும் மதுரகவி
மாறும் பிறவி மருந்து.
6.  கட்டளைக் கலித்துறை
மருந்தென்று நாளும் மகிழ்மாறன் தூய மலர்ப்பதத்தைச்
சிரந்தன்னில் சூடிச் சிறுத்தாம்பு பாடிச் செழுந்தமிழில்
வருந்தென்றல் காற்றாய் மணம்வீசும் பாக்கள் மலர்ந்தருளி
அருந்தொண்டு செய்த மதுர கவியார் அருட்சுடரே!

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் மதுரகவி ஆழ்வாரைப் போற்றும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

திருமழிசை ஆழ்வார் – Thirumazhisai Aazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

திருமழிசை ஆழ்வார்

‘பைந்நாகப் பாய் சுருட்டிக் கொள்’ என்று ஆணையிட்டு, இறைவனையே காஞ்சி நகரிலிருந்து இடம் பெயர வைத்த திருமழிசை ஆழ்வாரின் கவியாற்றலையும் யோக வலிமையையும் போற்றிப் பாடுவோம்.

7.  சந்த விருத்தம்
சுடர்விளங்கும் சந்தமேவும் சுந்தரச் சுகந்தியில்
இடர்விலக்கும் இன்பகீதம் இங்கெமக் கருளினார்
படம்விளங்கும் பாம்பின்மேல் பயின்றபள்ளி நீங்கிட
இடம்பெயர்ந் தெழுப்பிடும் இசைஞரூர் மழிசையே.
8.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
மழிசை வந்த மணிச்சுடர் ஒளியே!
அழிவிலா ஆழ்பொருள் அமைந்த(அ)ந் தாதியும்
நந்தா விளக்காய் நலமுற விளங்கும்
சந்த விருத்தமும் தந்தருள் புரிந்தீர்!
வள்ளல் எனவெறும் மனிதரைப் பாடா
வெள்ளை மனத்தால் விண்தொட உயர்ந்தீர்!
மாண்புறும் உம்கவி வலியால்
வீண்படு பொய்யை வென்றிடும் வையமே!

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் திருமழிசை ஆழ்வார் புகழ்பாடும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

ஆண்டாள் – Andaal

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

திருப்பாவை அருளிய திருமகளாம் ஆண்டாளின் தமிழ் தனித்தன்மை வாய்ந்தது. அவரது பாட்டில் எளிமையும், இனிமையும் கலந்து மனத்தில் பக்தி நெறி நிலைக்கச் செய்யும் செஞ்சொற்கள் மருவி இருக்கும். அத்தகைய தமிழ்ப் பாவலராம் ஆண்டாளைப் போற்றிப் புகழ்ந்து ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையைத் தொடர்ந்து பாடுவோம்.

9.  நேரிசை வெண்பா
வையம் ஒளிர மணிவிளக்காம் நற்பாவை
உய்ய உலகுக் குவந்தளித்தாள் – பொய்யற்ற
காதலால் நெஞ்சம் கனிந்துருக வைத்திடுமே
கோதை கொடுத்தத் தமிழ்.
10.  கட்டளைக் கலித்துறை
தமிழ்மாலை தந்தாள் தரணித் துயரறத் தாளவிசை
அமுதாகப் பெய்தாள் அருட்பாடல் பாடி அருவியென
இமைதோன்றும் கண்ணீர் இதயம் உருக்கி இனித்திடவே
நமையாட்சி செய்தாள்மெய்ஞ் ஞானத்தைப் போற்றுமிந் நானிலமே.
11.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
நானிலத்தைக் காத்தருளும் பரம்பொருளின் நல்லருளை
   நாளும் வேண்டி
வானுலவு கார்முகிலைக் கான்குயிலைத் தூதனுப்பி
   வரச்சொல் கின்ற
தேனொழுகு வார்த்தைகளால் இசைநிறைந்த பண்ணமைத்துத்
   தித்திக் கின்ற
கானமழை பொழிந்தவனி ஆண்டாள்தன் கவிச்செழிப்பில்
   களிப்பாய் நெஞ்சே.
12.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
நெஞ்சில் நிறைந்து நிர்மலம் ஆக்கும்
செஞ்சொல் கவிதை தந்த திருமகள்
விட்டு சித்தனின் இடத்தில் மேவிய
மட்டுப் படாத வானமு தொத்தவள்
தெய்வ அணங்கின் பைந்தமிழ்ப் பாடுவார்
மனத்தில் இடம்கொண்டு வாழ்ந்தருள் செய்வான்
கோதையின் பாட்டுடைத் தலைவன்
தீதில் புகழ்சேர் திருவுடை மாலே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் ஆண்டாள் அருள்போற்றும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

பெரியாழ்வார் – Periyaazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

பரந்தாமனுக்குப் பல்லாண்டு பாடிய பேருள்ளம் கொண்ட பெரியாழ்வாரைப் போற்றுவோம்.

13.  நேரிசை வெண்பா
மாலிருஞ் சோலை மலைக்காட்டின் பேரழகும்
கோலவாய் ஊதும் குழலழகும் – மாலழகும்
பிள்ளைத் தமிழிசைத்துப் பாடும் பெரியாழ்வார்
தெள்ளமுதாம் பாட்டே சிறப்பு.
14.  கட்டளைக் கலித்துறை
சிறப்புற்ற செங்கண் கருமுகில் வண்ணன் திருவடியைப்
பிறப்பற்று நீங்கத் தினம்பற்று கின்ற பெருமனத்தார்
அறுப்புற்றுப் பொற்கிழி வீழ அருமறை ஆழ்பொருளை
நெறிப்பட்ட நெஞ்சில் நிலைத்திடச் சாற்றும் நெடுங்கவியே!
15.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
கவிநயத்துடன் செந்தமிழ் ஓசை
    கலந்தே இனிக்கின்ற
சுவை நிறைந்து மனத்தைக் கவர்ந்திடும்
    சொற்களி னால்புகழ்ந்தே
புவி நலம்பெறப் பல்லாண் டிசைத்தகம்
    பொங்கும் பரிவாலே
செவி நிறைத்திடும் தீங்கவி தைவிட்டு
    சித்தன் திருமொழியே.
16.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
மொழியும் சொற்களால் அழிவிலா அமுதம்
அன்புடன் ஊட்டி இன்புறும் தாய்போல்
ஆதி பகவனை அணியுறப் பாடிடும்
தீதில் காதல் விட்டு சித்தர்
ஈடில் கவியிலொன் றேனும்
பாடா நாள்மனம் பசித்து வாடுமே.
ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் பெரியாழ்வார் பெருமை பாடும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

திருமங்கை ஆழ்வார் – Thirumangai Aazhwar

ஆலி நாடன்,  மங்கை வேந்தன், கலியன், பரகாலன் என்று பலவாறு புகழ்ந்துப் போற்றப்படும் திருமங்கை ஆழ்வார் பெருமையைப் பாடுவோம்

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

17.  நேரிசை வெண்பா
வாடி வருந்தி மனமுருகிச்  செஞ்சொல்லால்
பாடிப் பலகவிகள் பண்ணெடுத்தான் – நாடும்
மெலியோர் இடர்க்கெடுக்க வெற்றிவாள் ஏந்தும்
கலியன் கவியே கவி!
18.  கட்டளைக் கலித்துறை
கவிந்த கனவிருள் சூழ்கலி நீங்க வருங்கலியா!
குவிந்த மனமாம் குமுதம் விரிக்கும் குளிர்மதிநீ!
உவந்து பெரிய திருமொழி சொல்லி உணர்வுறவே
நவின்ற கவியால் புவிவெல்லும் நீயெங்கள் நாயகனே!
19.  எண்சீர் சந்த விருத்தம்
நாயகன் மங்கை வேந்தன் பரகாலன் நாலு
   கவிதேர்ந்த ஞானக் கவிஞன்
ஆயிரம் பேரைச் சொல்லும் அடியார்கள் நெஞ்சில்
   அமுதூறச் செய்யும் புலவன்
வாயுறு வார்த்தை யாவும் தமிழ்வேத மென்ன
   மனத்தின்னல் தீர்க்க மொழிவான்
ஞாயிறு போல வந்த கலியன்பொற் பாதம்
   அதுநம்மை ஆளும் அரசே.
20.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
அரசர்க் கரசன் அருந்தமிழ் அறிஞன்
முரசாய் அறைந்தான் உலகம் உணர
நெஞ்சில் கலந்து நிறைந்த திருமொழி
அஞ்சும் மனத்தை ஆற்றும் தாண்டகம்
காதல் மிகுந்துக் கனியும் திருமடல்
வேதம் விரிக்கும் எழுகூற் றிருக்கை
என்றிவை பாடி இசைச்சுவை ஊட்டி
இன்றமிழ்ப் பாவைக்(கு) இருந்தொண்(டு) ஆற்றிய
ஆலிநாட் டரசன் அருளும்
மாலைகள் பாட மலரு(ம்)மெய்ஞ் ஞானமே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் திருமங்கை ஆழ்வார் புகழ் பரப்பும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் – Thodaradipodi Aazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

பச்சை மாமலையாகப் பரந்தாமனைப் பார்த்துப் பாசுர மாலை சூட்டிய தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாரின் தூய உள்ளத்தைப் புகழ்வோம்.

21.  நேரிசை வெண்பா
ஞானக் கலைதேர்ந்த நான்குமறை வித்தகரும்
ஈனர்களே அன்பர்க்(கு) இடர்கொடுத்தால்; – ஊனமில்
அன்பே இறையென்னும் தொண்ட ரடிப்பொடியே
உன்பாட்டே பற்றாம் உயிர்க்கு.
22.  கட்டளைக் கலித்துறை
உயிர்க்(கு)உற வாக உணர்விற் கலந்தே உரமளித்துத்
துயர்க்கெடத் தொண்ட ரடிப்பொடி யாழ்வார் தொடுத்தருளும்
மயக்குறும் இன்னிசை மேவும் இளங்கவி மாலையன்றோ
இயக்கிடும் என்றன் இதயத்தை என்றும் இனித்திடவே.
23.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
இனித்திடும் இசையால் பள்ளி
    எழுப்பிடும் பாடல் தந்தார்
மனிதரில் பிரிவைப் பார்க்கும்
    மடமையை எதிர்த்து வென்றார்
மனத்தினால் உயர்ந்த தொண்டர்
    மாண்பினை வணங்கி நின்றார்
அனைத்துல கேத்து கின்ற
    அருந்தொண்ட ரடிக ளாரே.
24.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
அடிகள் தோறும் நெஞ்சினை அள்ளும்
வடிவமும் சுவையும் மிகுந்திரு மாலை,
ஆதவன் உதிக்க அறிதுயில் எழுப்பிப்
பாதம் பணியும் பள்ளி எழுச்சி
எனப்பலக் கவிதைகள் எழிலுறத் தொடுத்து
நினைப்பரும் அரங்கனை நெகிழ்ந்து பாடும்
தொண்ட ரடிப்பொடி உள்ளம்
தொண்டர்தம் பாதம் சுமந்திடும் படியே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் தொண்டரப்பொடி ஆழ்வார் திருவடி தொழும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

குலசேகர ஆழ்வார் – Kulasekhara Aazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

பெருமாள் திருமொழி‘யை அருளிய சேரகுலத் தோன்றல் குலசேகர ஆழ்வார் புகழைப் பாடுவோம்.

25.  நேரிசை வெண்பா
படியாய்க் கிடக்கும் பணிவுடையான்,
வெற்றி முடியாளும் சேரர் முதல்வன் – வடிவார்ந்த
பொற்கொன்றைச் சூடும் புகழ்க்குல சேகரன்றன்
சொற்கண்டீர் வாழ்வின் துணை.
26.  கட்டளைக் கலித்துறை
துணையென்று தொண்டர் அடித்துகள் சென்னியில் சூடுகின்றாய்
அணையாத அன்பால் கவிமாலை பாடிநின் றாடுகின்றாய்
கணைவில்லை ஏந்திப் பகைவெல்லும் சேரலர் காவலனே
இணையில்லை உன்றன் இனியத் திருமொழிக் கிந்நிலத்தே.
27.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
நிலந்தரும் இன்பம் எல்லாம்
    நெஞ்சினில் விரும்ப மாட்டேன்,
நலந்தரும் மீனின் வாழ்க்கை
    நாடுவேன் வேங்க டத்தில்,
கலந்திடும் அன்பால் தொண்டே
    கதியென இருப்பேன், என்று
மலர்ந்திடும் கவிதை சொன்ன
    மன்னவன் கீர்த்தி வாழ்க!
28.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
வாழ்கவென் றவனை வாய்மலர்ந் தேத்திப்
பாடும் புலவர் பலரிருந் தாலும்
அரச வாழ்க்கையைப் பெரிதென நினையா
பற்றறு மனத்தால் பரமனைப் பாடினான்
பெருமாள் திருமொழி கேட்டால்
மருணீங்கி உயரும் மனித குலமே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் குலசேகர ஆழ்வாரைக் கொண்டாடும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

திருப்பாணாழ்வார் – Thiruppaanaazhwar

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

அமலன் ஆதிபிரான் என்று அரங்கனைப் பாடிய திருப்பாணாழ்வார் பெருமையை பாடி, ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையைத் தொடர்ந்து மணம்வீசத் தொடுப்போம்.

29.  நேரிசை வெண்பா
குலத்தாழ்ச்சி சொல்லும் கொடியவரும்  மாறித்
தலைதாழ்த்தி ஏத்தும் தலைவர் –  கலைவாய்ந்த யாழொலிக்கப் பாடும் இசைப்பாணர் பாடற்கேட்டு
ஏழுலகும் வாழ்த்தும் இசைந்து.
30.  கட்டளைக் கலித்துறை
இசைந்தோசை செய்யும் எழில்யாழின் பாடல் இமைகளில்நீர்
கசிந்தோடச் செய்யும் கவிதைப் பெருக்கால் கவலையெலாம்
பொசிந்தோடச் செய்யும் புலமையால் மாலவன் பொன்னடியும்
அசைந்தாடச் செய்யும் அருள்பாணர் சொற்கள் அரண்நமக்கே.
31.  எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
நமக்குர மளிக்கும் இன்னிசை யாழின்
    நரம்பினில் வெளிவரும் கீதம்
தமக்கென வாழா திசைக்கென வாழும்
    தவத்தவர் எழுப்பிடும் நாதம்
சுமக்கின்ற முனியின் தோள்களில் இருந்தும்
    துலங்கிடும் பரவசம் குறையாது
இமைப்பொழு தேனும் இடைவிடா தேத்தி
    இறைதொழும் பாணரைப் புகழ்வோம்.
32.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
புகழுரை மொழிந்து புரவலர் தம்மைத்
துதிசெய் தேத்தும் தொழிலினைத் துறந்து
கண்ணன் என்னும் காவலன் தன்னைப்
பாடி அருள்பெறும் பாணர் பெருமான்
தண்டமிழ் புரக்கும் தலைவன் அரங்கனைக்
கண்ட கண்கள்மற் றொன்றினைக் காணா
என்றிசைப் பாடிக் கண்களை மூடி
யோகம் புணர்ந்த இன்னிசைப் பாணர்
கமல வாய்மொழிக் கவிதை
அமலன் ஆதி பிரானெனும் பாட்டே.

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் திருப்பாணாழ்வாரைத் தொழுதேத்தும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

முதலாழ்வார்கள் – Mudhalaazhwars

ஆழ்வார்கள் புகழ்மாலை

முதலாழ்வார்கள் – திருக்கோவிலூர்

பாட்டுக்குரிய பழையவர் என்று போற்றப்படும் முதலாழ்வார்கள் மூவர் பெருமையைப் பாடுவோம்.

மூவர் புகழ்

33.  நேரிசை வெண்பா
பாட்டுக் குரிய பழையவர் முப்பெரியோர்
வீட்டின் கழியில் விளக்கேற்றி – வாட்டும்
இருள்போகப் பாடிடும் ஈடில் கவிதை
திருக்காட்டும் தெய்வச் சுடர்.

பொய்கை ஆழ்வார் – Poigai Azhwar

34.  கட்டளைக் கலித்துறை
சுடரென்று வைய விளக்கேற்றி நெஞ்சில் துணையெனவே
இடர்வென்று நிற்கும் இருங்கவி தைப்பொழி ஏந்தலென்பேன்
உடற்குடில் தன்னில் ஒளியேற்றிக் கண்ணிமை மூடலற்ற
படர்நிலை தன்னில் பரமனைக் கண்டிடும் பொய்கையரே.
35.  கலி விருத்தம்
பொய்கை பூத்திடும் தாமரை போல்மனம்
பொய்கள் நீங்கியே புத்துயிர் பெற்றிடும்
பொய்கை யார்மொழி பொற்கவி ஒன்றுமே
மெய் கலந்து விரித்துரைப் பாருக்கே.

பூதத்தாழ்வார் – Boodhathaazhwar

36.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
உரைப்பார் உணர உயர்தமி ழாலே
திருப்பா அருளிய சிறப்புடை மூவரில்
அன்பெனும் விளக்கை அறிவெனும் சுடருடன்
நன்முறை ஏற்றும் ஞானத் தமிழர்
தொல்லை இடர்தனைத் தொலைத்திட உலகில்
மல்லையில் தோன்றிய மாபெருங் கவிஞர்
புவிபோற் றிடும்பூ தத்தார்
கவிதை கேட்டால் கரைந்திடும் கல்லே.
37.  நேரிசை வெண்பா
கல்லும் கவிசொல்லும் கண்கவரும் காட்சிமிகும்
மல்லைப் பதியுதித்த மாணிக்கம் – நல்லன்பால்
சோதி விளக்கேற்றித் தூயகவி தான்படைக்கும்
பூதத்தார் என்பேன் புகழ்ந்து.

பேயாழ்வார் – Peyaazhwar

38.  கட்டளைக் கலித்துறை
புகழ்சேர் திருவுடை மாலை மனத்தினில் போற்றிநின்றே
பகரும் மொழிகளை அந்தாதி யாகவெண் பாவினிலே
அகமுருக்கிடும் நற்றமிழ் மாலை அருளிச்செய்த
திகழொளிச் சுடர் பேயாழ்வார் நற்புகழ் செப்பரிதே.
39.  அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
அரிதினும் அரிய தான
    அருள்வளம் நிறைந்த செல்வர்
திரிதரும் புலன்கள் வென்ற
    தெள்ளிய மெய்ஞா னத்தர்
அரியுடன் சிவனும் ஒன்றே
    அறிமினென் னும்பே யாழ்வார்
இருளிலும் இறையைக் கண்ட
    இயற்றமிழ்ப் புலவர் அம்மா!

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலையில் முதலாழ்வார்கள் புகழ்மொழியும் பாடல்கள் நிறைவுறுகின்றன.

நூல் இறுதிப் பாடல்

40.  நேரிசை ஆசிரியப்பா
மாதவம் செய்தும் மாமறை ஓதியும்
வாய்த்திடா நலங்கள் மாந்தருக் கருள
தீதில் நன்னெறி காட்டியெங் குந்திரிந்து
ஆதியை வணங்கி அன்பைப் பரப்பிடும்
பெரியோர் புகழை என்வாய் பேசிடப்
பிழைபொறுத் தருளும்பே ரன்பர்க்கு நன்றி!
மாலைப் பாடும் மதிநலத் தாழ்வார்க்கு
மாலை சார்த்தும் நான்மணி மாலையாய்
வாயி னிக்க வருந்தமிழ் வார்த்தைகள்
தூய மனங்களில் துயர்துடைத் தோங்குக!
அடியவர்க் அருளுமாழ் வார்கள்
அடிமலர் தொழுதிடும் இவ்வா சிரியமே.

This Post Has 2 Comments

  1. Kripa

    🙏🏽 Beautiful compilations, this work highlights the authors proficiency in Tamizh and Divya Prabadam.

  2. Dr.V.K.Kanniappan

    மிகச் சிறப்பான பாடல்கள். இனிய வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply