அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் போலத் தம்மை இகழ்வார் செய்யும் தீச்செயலைப் பொறுத்தருளி, நீசரையும் நேசிக்கும் இயேசுபிரான் நற்புகழை ஓசை இனிக்கும் உயர்தமிழில் இயேசு பாமாலையாகப் பாட முயன்றுள்ளேன்.

குறிப்பு: பாரதியின் ‘அறிவிலே தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி‘ என்னும் பாட்டின் நடையில் அமைந்த கவிதைகள் இவை. இயேசு பாமாலை என்னும் இந்தப் பாடல் தொகுப்பு எழுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் என்ற பாவகையைச் சார்ந்துள்ளமை காண்க.

இயேசுவின் கருணை

 உலகினைக் காக்கும் ஒருதனிக் கருணை
   ஒளிதிகழ் உருவெடுத் ததுபோல்
 நிலமிசை பிறந்து நெடுந்தவம் புரிந்து
   நேசத்தின் நிறைவெனத் திகழ்ந்தார்
 மலரடி நோக வருத்திடும் கொடியோர்
   மனம்திருந் திடவும் மன்னித்தே
 சிலுவையில் தமது ஜீவனை அளித்த
   திருமகன் அருளினைப் புகழ்வோம்.

எளிமையே தெய்வீகம்

எழுந்துயர்ந் தோங்கும் எழிற்பர லோகம்
   இதமுற அடைந்திட நினைத்தால்
 குழந்தைகள் போல எளிமையும் களிப்பும்
   கொண்டிடு வீர்(எ)ன மனத்தில்
 அழுந்திட ஞானக் கதைகளின் மூலம்
   அறிவுறுத் தும்(அ)ருள் குமரர்
 மொழிந்திடும் வார்த்தை அருமருந் தெனவே
   உலகினை வாழவைத் திடுமே.

Leave a Reply