திருவேங்கடமுடையான்
ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை

பாரதியார்

விவேகானந்தர்

மயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

பாஞ்சசன்னியம் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

வீர சிவாஜி

குந்தவை பிராட்டி