திருவேங்கடமுடையான்

பாரதியார்

விவேகானந்தர்

மயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

பாஞ்சசன்னியம் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

வீர சிவாஜி

குந்தவை பிராட்டி