ஓஷோ கவிதைகள்

ஓஷோ

ஓஷோ

பன்னூல் பயின்ற பரம ஞானி;
தத்துவம் தேர்ந்த தனிப்பெரும் சித்தர்;
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தியான முறைகளை வகுத்தவர்;
ஒப்புயர்வற்ற சிந்தனையாளர்;
நகைச்சுவை பொங்க நயம்பட உரைக்கும் சொற்பொழிவாளர்.

வாழ்வை வளமுற வழிசொல்லும் ஓஷோவின் புகழை வளமுற்ற வண்தமிழில் நான் வடித்த கவிதைகள் இங்கே!

ஓஷோ கும்மி

கும்மியடி உயர் ஓஷோபுகழ் சொல்லிக்
குவலயம் ஏத்திடக் கும்மியடி
இம்மையிலும் இங்கே ஏழேழ் பிறப்பிலும்
இன்பம் பெற்றோம் என்று கும்மியடி

ஓதற்கரிய உபநிடதம் – அதன்
உட்பொருள் சொல்லும் உரைமொழிந்தார்
போதிப் புனிதனின் தம்மபதம் – அதைப்
போற்றிக் கருத்து மழைபொழிந்தார்.

காதலின் பாதையில் கால்நடந்தே – உயர்
கடவுளைக் காணலாம் என்றுரைத்தார்
வேதங்கள் ஒன்றும் விளக்காத – அன்பின்
மேன்மை நமக்கிங்கு எடுத்துரைத்தார்

பாடிக் களிக்கும் பரவசத்தால் – அந்தப்
பரமனைப் பக்கத்தில் ஈர்த்திடலாம்
ஆடிக் கலந்திடும் ஆழ்நிலையில் – இந்த
அண்டத்தின் சக்தியை நாம்பெறலாம்.

வாழ்வை மகிழ்வுடன் கொண்டாடு – வாழ்க்கைப்
போகின்ற போக்கினில் போகவிடு
தாழ்வு நிலையெல்லாம் மாறிவிடும் – வாழ்வைத்
தாக்கிய தீமைகள் ஓடிவிடும்

ஓஷோ மொழிந்திட்ட தத்துவங்கள்- இந்த
உலகம் அறிந்துணர்ந்து இன்புறவே
ஓசை இனித்திடும் செந்தமிழின் – புகழ்
ஓங்க உரைத்திட்டேன் கும்மிகளே!

ஓஷோ விருத்தம்

தேனென இனித்திடும் இவர்பேச்சு
    தீயென எரித்திடும் சிறுமைதனை
வானென விரிந்திடும் சுடரறிவு
    வாளென வீழ்த்திடும் மடமைதனை
ஏனெனக் கேட்டே எதிர்த்துநிற்கும்
    எழுச்சி மிகுந்தது இவரிதயம்
ஞானம் நிறைந்திடும் வதனத்தால்
    ஞாலம் கவர்ந்துயர்ந்தார் ஓஷோ!

இரவியின் ஒளியினைத் தோற்கடிக்கும்
    இருவிழி துயர்தனை வென்றழிக்கும்
உரைமொழி எல்லாம் உவப்பளிக்கும்
    உணர்வு கலந்துயிர்க் களிப்பளிக்கும்
அருமறை நூல்கள்பல் லாயிரத்தின்
    அர்த்தம் அனைவர்க்கும் புரிந்திடவே
பரிவுடன் பலமதச் சாரத்தினை
    பாருக்கு அளித்தொளிர்ந்தார் ஓஷோ!

Leave a Reply