கடற்கரை அழகினைப் பாடிடுவோம் - கடற்
  காற்று தரும்சுகம் நாடிடுவோம்
 படர்மணற் பரப்பினில் கால்பதித்தே - பிணி
  பறந்திட உடல்வளம் கூடிடுவோம்.
 

 வானகம் கடல்தொடும் தனியழகும் - கடல்
  வாழ்ந்திடும் மீன்களின் களிப்பழகும்
 மீனவர் படகிடும் துடுப்பழகும் - நிறை
  வேடிக்கைக் காட்டும் கடற்கரையே.
 

 முதியவர் இளையவர் சிறுவர்களும் - அவர்
  உடன்வரும் துணையுடன் வலம்வருவார்
 புதுமணல் வடிவுற வீடமைத்தே - இன்பம்
  பொங்கிட மழலையர் ஆர்ப்பரிப்பார்.
 

 தோண்டி மணற்கிண றமைத்திடுவார் - சிலர்
  சோர்வறப் பந்துகள் வீசிக்கொள்வார்
 தாண்டிடும் அலைகளின் தலைமேலே - நின்று
  தாண்டவம் ஆடிட சிலர்முனைவார்.
 

 கரைதனில் ஏறிடக் கைநீட்டும் - அலை
  காளையின் வேகத்தில் பாய்ந்துவரும்
 நுரையெனும் படமெடுத் தாடிவந்தே - அலை
  நொடியினில் பாம்பெனச் சீறிவிடும்
 

 நீந்திடும் குழந்தைபோல் தவழ்ந்துவந்தே - அலை
  நெருங்கிட அடிமணல் கிளர்ந்திழுக்கும்
 ஊர்ந்து நகர்ந்திங்கு வருவதுபோல் - அலை
  மோதி இடித்து வியப்பளிக்கும்
 

 உருளலை ஒலிசெய்ய உவகைதரும் - நம்
  உணர்வினில் உயர்வுறும் உரமளிக்கும்
 இரவியின் ஒளியினில் மணல்மினுக்கும் - எழில்
  இடமெனத் திகழ்வது கடற்கரையே! 

இனிது.காம் இணைய இதழில் வெளியிடப்பட்ட பாடல் இது. நன்றி: inidhu.com

Leave a Reply