ஆதியில் நின்ற அருமொழியாம் - அணி
  ஆயிரம் கொண்ட தனிமொழியாம்
 ஓதிடும் செம்மொழி யாவினுமே - புகழ்
  ஓங்கி இருக்கும் தமிழ்மொழியே!
 

 அறிவு சிறந்திட நெறியருளும்  - அன்பு
  ஆர்ந்த வழிசொலும் நூல்கள்தரும்
 செறிவு மிகுந்த பொருளுணர்த்தும் -  பல
  தீங்கவி யாக்கித் தெளிவளிக்கும்.
 

 சோர்வுறும் போது துணிவுதரும் - துயர்
  சூழ்ந்திடும் போது துணையிருக்கும்
 ஆர்வம் உடையவர்க் காற்றல்தந்தே - அவர்க்கு
  அருங்கவி பாடும் வலிமைதரும்
 

 விருத்தம் எனும்சுவை விருந்தளித்தே - உயர்
  வெண்பா எனும்நறும் தேன்பொழிந்து
 பொருந்தும் கலியினில் பண்ணமைத்தே - புகழ்
  புரிந்து மிளிர்பவள் தமிழன்னை!
 

 சிந்து கவிதையில் களிநடனம் - ஆடிச்
  சிந்தை களிப்புறச் செய்திடுவாள்
 சந்தம் மிகுந்திடும் பள்ளுச்சொல்லித் - தனித்
  தாளத் திசைமழை பெய்திடுவாள்!
 

 கன்னல் கரும்பின் சுவையதனை - வெல்லும்
  காதல் சுவையுடை காவியங்கள்
 அன்னை எமக்களித் தேற்றமுற்றாள் - நெஞ்சை
  ஆளும் தமிழமு தூற்றிவிட்டாள்! 

இனிது.காம் இணைய இதழில் வெளியிடப்பட்ட பாடல் இது. நன்றி: inidhu.com

Leave a Reply