உள்ளம் கவரும் கள்வர் – ஞான சம்பந்தர்

ஞான சம்பந்தர்

செந்தமிழுக்குச் சந்தம் சேர்த்த பாவலர்களில் முதன்மையானவர் திருஞான சம்பந்தர். யாழினிக்கப் பாடும் இசைப்புலவரான சம்பந்தப் பெருமானைப் போற்றிப் பாடும் இந்த வெண்பாக்கள்.

 காதொளிரும் தோடும் கவின்மதியும் கொண்டிலங்கும்
 மாதொரு பாகர் மகிமையினை - தீதற்ற
 தெள்ளமுதச் சொல்லால் திருக்கவிசொல் சம்பந்தா 
 உள்ளம் கவர்கள்வன் நீ!
 பாட்டால் பிணியறுத்தான் பண்சுமந்த பாட்டொன்றால்
 வாட்டும் படும்பஞ்சம் மாற்றினான் - மீட்டுயிர்த்து
 வாழும் வகைசெய்தான் மாண்டாரை, வெல்லும்(எ)ங்கோன்
 யாழை முறிக்கும் இசை.
 யாழொழுகும் ஓசை இனித்திடவே தெய்வமணம்
 சூழவரும் கானவொலித் தோன்றிடவே - ஏழுலகும்
 கேட்டு மகிழக் கிளர்ஞான சம்பந்தன்
 பாட்டுப் படைத்தான் பரிந்து.

Leave a Reply