திருவேங்கடமுடையான் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை

‘ஜெண்டாங்கிள்’ (Zentangle) முறையைப் பின்பற்றி நான் வரைந்த ஓவியம்

மூல ஓவியம் (நன்றி) : Rashmi’s Art Shop

Leave a Reply