நாவுக்கரசர் வெண்பா

நாவுக்கரசர்
 கூற்றம் நடுங்கக் குரலெடுத்தான், யாரிடமும்
 போற்றிப் பணிந்தடிமை பூணாதான் -  ஏற்றமுற
 நாவுக் கரசன் நவின்றுரைக்கும் நன்மொழிதான்
 ஆவிக்(கு) அமுதென்(று) அறி.
 அலைகடலில் ஆழ்ந்தாலும் அஞ்சார், தலைமேல் 
 மலைவிழினும் தாம்பதற மாட்டார் - நிலைகலங்கா 
 நன்மனத்தர் செந்தழிழர் நாவுக் கரசர்புகழ்
 பொன்மலரால் போற்றும் புவி.

English Translation

Appar, the Saint who bows to Lord only

Staring at the face of death, Appar thundered in defiance,
Making Death Himself shake with fear,
Never bowing down to anyone in submission.
The hymns sang by Navukkarasar for the betterment of the world
Are the essence of Ambrosia that strengthens the soul.

He put forth his courageous self even when dragged to the depths of the sea,
His is the soul that never trembles even if he has to face mountains crumbling from above,
Such is the steady and calm demeanor of Navukkarasar
The graceful Tamil Poet,
Whom the world reveres with glorious praise.

Leave a Reply