பாரதி வெண்பா மாலை என்னும் இந்தக் கவிதைத் தொகுப்பில், மகாகவி பாரதியாரின் எழுத்தின் சிறப்பையும் நேர்கொண்ட சிந்தனையையும் போற்றி எழுதியுள்ளேன். இந்தப் பாடல்கள் அந்தாதித் தொடையில் அமைந்த வெண்பாக்களைக் கொண்டு ஒரு மாலையாகத் தொடுத்து யாக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.

 எரிதிகழும் பார்வை எழுத்தினிலோர் ஏற்றம்
 இருதயத்தில் பொங்கும் இரக்கம் - உருகவரும்
 ஊக்கமிகு வாய்ச்சொல் முழங்கிடும்சீர்ப் பாரதியாம்
 மாக்கவியை நெஞ்சமே வாழ்த்து. 
 வாழ்த்திப் புகழ்ந்திடுவோம் வாநெஞ்சே! வல்லறிஞர்
 தாழ்த்தித் தலைவணங்கும் தார்த்தலைவன் - ஆழ்த்தி
 அறங்கொல்லும் காலன் அரண்டோடச் செய்யும்
 திறங்கொண்ட செல்வன் சிறப்பு. 
 சிறப்பன்றோ பாரதியின் செந்தமிழ்ப்பாட் டோசை,
 சிறப்பன்றோ பாட்டின் தெளிவு, - சிறப்பன்றோ
 சீர்கொண்ட பாட்டால் செவிமகிழச் செய்தவனின்
 பார்போற்றும் தேசப் பணி. 
 பணிந்து நெடுந்துயரில் பாடுபட வேண்டாம்
 துணிந்திங்கு உயர்த்திடுவோம் தோளை - இணைந்து
 செயல்பட்டால் வாழ்வுஉயரும் என்றான் தெறிக்கும்
 புயல்வேகப் பாடல் பொழிந்து. 
 பொழிந்தான் இசைப்பாடல் புத்தெழுச்சி ஊட்ட
 மொழிந்தான் மனம்கிளரும் உண்மை - செழுந்தேன்
 திரண்டெழுந்த சொல்லால் தெளிவுறவே தந்தான்
 இருண்டிருந்த நெஞ்சுக்கு இதம்.
   
 இதம்துயர் என்றே எதுவரினும் வாழ்வில்
 நிதம்களித்து இன்புற்று நிற்போம் - மதங்களும்
 சாதிகளும் செய்யும் சதியறுப்போம் என்றுரைத்தான்
 போதனையே வாழ்வின் பொருள். 
 பொருள்விளக்கும் ஞானம் புரியும்வகைப் பாடி
 இருள்விலக நல்விளக்கை ஏற்றி - அருள்நிறைந்த
 ஆன்மநிலை காட்டி அறமுணர்த்தும் பாரதியின்
 வான்புகழைப் போற்றிடுமென் வாய். 
 வாயில் இனிக்க வருந்தமிழ் வார்த்தைகளால்
 பாயும் ஒளிபடைத்த பாரதியின் - தூயகவி
 கட்டுஅதனை வெட்டிச் சிறுமைக் களைசாய்த்துச்
 சுட்டெரிக்கும் தீயின் சுடர்.  
 சுடர்கொள் தமிழ்க்கவிஞன் சொற்கேட்டு நெஞ்சே
 மடமை வலைமீண்டு வாழ்வாய் - அடிமைச்
 சுமைகள் தவிர்த்துஉயரம் தொட்டிடவே ஞான
 இமயச் சிகரத்தை எட்டு. 
 எட்டிப் பிடிக்க இவன்வசம் வான்வருமே
 தொட்ட எழுத்தும் சுடர்க்கவியாம் - மெட்டில்
 பிரியா இவன்பாட்டும் பேரிடர்செய் பொய்யை
 இரையாக்கித் தின்னும் எரி. 

Leave a Reply