பாரதியின் மனப் பெண் கவிதை

மனப் பெண்ணே! நன்றையே கொள்!

மனமெனும் பெண்ணே! வாழிநீ கேளாய்!
ஒன்றையே பற்றி யூச லாடுவாய்
அடுத்ததை நோக்கி யடுத்தடுத் துலவுவாய்
நன்றையே கொள்ளெனிற் சோர்ந்துகை நழுவுவாய்
விட்டுவி டென்றதை விடாதுபோய் விழுவாய்
O my mind, the damsel! I wish you well! But heed my words,
You get fixated on one thing at a time but you swing between the extremes,
Even when focussing on one thing you keep thinking on the next thing and get distracted and switch to the other,
If I advise you to keep focussing only on the good, you get tired of my advise and do not follow a word I say,
You deliberately fall into the pits which I had explicitly told you to stay away from.

புதியது விரும்பு

தொட்டதை மீள மீளவும் தொடுவாய்
புதியது காணிற் புலனழிந் திடுவாய்
புதியது விரும்புவாய் புதியதை அஞ்சுவாய்
அடிக்கடி மதுவினை அணுகிடும் வண்டுபோல்
பழமையாம் பொருளிற் பரிந்துபோய் வீழ்வாய்
Again and again, You keep getting attached to things that are not suitable for you,
If you see anything new, you shun away from that.
But you still like to experience something new even though you are scared of the new.
As a bee that tries to drink nectar again and again (seeking complete satisfaction),
You fall into the darkness of the old and obsolete way, fascinated by its false promises.

எதிர்மறை (Negative) எண்ணங்களை விட்டுவிடு

பழமையே யன்றிப் பார்மிசை யேதும்
புதுமை காணோமெனப் பொருமுவாய், சீச்சீ!
பிணத்தினை விரும்புங் காக்கையே போல
அழுகுதல், சாதல், அஞ்சுதல் முதலிய
இழிபொருள் காணில் விரைந்ததில் இசைவாய்.
Yet, O, you lament that there is nothing new on earth,
Except the old and obsolete!
Like a crow that feeds on the rotten corpses
You show an immediate liking towards
Lowly things like decay, death and fear.

என்னிடத்தில் அன்பு கொண்டவள் நீ

அங்ஙனே
என்னிடத் தென்று மாறுத லில்லா
அன்புகொண் டிருப்பாய், ஆவிகாத் திடுவாய்,
கண்ணினோர் கண்ணாய் காதின் காதாய்ப்
புலன்புலப் படுத்தும் புலனா யென்னை
But,
You also show great care and unwavering love towards me,
And as a guardian of my soul you protect me with your shield of affection,
As the inner eye of my eye and inner ear of my ear
As the inner sense that activates the outer senses
உலக வுருளையில் ஒட்டுற வகுப்பாய்,
இன்பெலாந் தருவாய், இன்பத்து மயங்குவாய்,
இன்பமே நாடி யெண்ணிலாப் பிழை செய்வாய்,
இன்பங் காத்துத் துன்பமே யழிப்பாய்,
இன்பமென் றெண்ணித் துன்பத்து வீழ்வாய்,
You make me fit into this enormous globe,
You make me experience happiness, You get dazed in joy,
You make endless mistakes in search of happiness,
You try to preserve and retain happiness and drive away sorrow,
You get trapped into misery mistaking it for happiness

தன்னை அறியாமல் தானே குழம்புகிறாய்

தன்னை யறியாய், சகத்தெலாந் தொலைப்பாய்,
தன்பின் னிற்குந் தனிப்பரம் பொருளைக்
காணவே வருந்துவாய், காணெனிற் காணாய்,
சகத்தின் விதிகளைத் தனித்தனி அறிவாய்,
பொதுநிலை அறியாய், பொருளையுங் காணாய்,
You don’t try to know yourself, In confusion you lose all your worldly wisdom,
You desperately want to see the Supreme power which resides inside you
But you do not see, even when you are prompted with the vision of the Supreme,
You are able to grasp the laws of the world when presented separately,
But you do not understand the whole Truth and the general meaning of what is implied in all these laws

உன்னை மேம்படுத்துவேன்

மனமெனும் பெண்ணே! வாழிநீ கேளாய்!
நின்னோடு வாழும் நெறியுநன் கறிந்திடேன்;
இத்தனை நாட்போல் இனியுநின் னின்பமே
விரும்புவன்; நின்னை மேம்படுத் திடவே
முயற்சிகள் புரிவேன்; முத்தியுந் தேடுவேன்;
O my mind, the damsel! I wish you well! But heed my words,
I know not the way to live in accordance with you;
But as before I will always seek your happiness
And will continue my efforts in refining you;
Also I will strive for your ultimate freedom from bondage and attachments.
உன்விழிப் படாமல் என்விழிப் பட்ட
சிவமெனும் பொருளைத் தினமும் போற்றி
உன்றனக் கின்ப ஓங்கிடச் செய்வேன்.
The way to happiness and bliss is by worshipping the Supreme thing called Sivam (Brahman)
Which is not visible to your (mind’s) eyes (because of your reluctance to see)
But visible only to Me (the Self or Atman).
I will make sure you get this happiness by doing daily meditations on the Sivam seeking its Blessings.

Leave a Reply