மயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

மயில் - ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

‘ஜெண்டாங்கிள்’ (Zentangle) முறையைப் பின்பற்றி நான் வரைந்த மயில் ஓவியம்

Leave a Reply