இயேசு பாமாலை

இயேசு பாமாலை

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் போலத் தம்மை இகழ்வார் செய்யும் தீச்செயலைப் பொறுத்தருளி, நீசரையும் நேசிக்கும் இயேசுபிரான் நற்புகழை ஓசை இனிக்கும் உயர்தமிழில் இயேசு பாமாலையாக இங்கு அளிக்கின்றேன்.

குறிப்பு: இயேசு பாமாலையில் முதல் இரண்டு பாடல்கள் கட்டளைக் கலிப்பா என்னும் யாப்பு வகையிலும், மற்ற இரண்டு பாடல்களும் எழுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் என்ற பாவகையிலும் இயற்றப்பட்டவை.

அருளுள்ளம் கொண்ட இறைவர் திருமகன்
 விலை மதிப்பிலா விண்ணக ராச்சியம்
  வேண்டி னால்பிறர் நன்னலம் நாடுவீர்!
 அலையும் நெஞ்சை நல்வழியில் திருப்பினால்
  அருகில் தோன்றிடும் நற்பர லோகமே!
 கொலைசெய் பாதக ராயினும் அன்புடன்
  குற்றம் யாவும் பொறுத்திடு வீர்! - எனச்
 சிலுவை ஏற்றுத் திருமொழி சொன்னவர்
  செப்பும் வார்த்தைகள் தெய்வ மறைகளே!
 

 திருந்தி வந்திடும் தன்மகன் இன்புறச்
  சேர்த்துக் கொண்டநல் தந்தைபோல் அன்பினார்,
 விருந்தளிக்க விரும்பிய கீழ்மகன்
  வீட்டில் தங்கி உயர்த்திய பண்பினார்,
 வருந்தித் தம்செயல் நாணிடும் தீயவர்
  வாழ்வு மேம்படக் காத்திடும் தேவனார்,
 புரிந்த அற்புதத் தால்இங்கு வெம்பிணி
  போக்கி நல்லருள் காட்டும் புனிதரே. 
சிலுவையில் ஜீவனை அளித்த திருமகன் கருணை
 உலகினைக் காக்கும் ஒருதனிக் கருணை
   ஒளிதிகழ் உருவெடுத் ததுபோல்
 நிலமிசை பிறந்து நெடுந்தவம் புரிந்து
   நேசத்தின் நிறைவெனத் திகழ்ந்தார்
 மலரடி நோக வருத்திடும் கொடியோர்
   மனம்திருந் திடவும் மன்னித்தே
 சிலுவையில் தமது ஜீவனை அளித்த
   திருமகன் அருளினைப் புகழ்வோம்.
எளிமையே தெய்வீகம்
எழுந்துயர்ந் தோங்கும் எழிற்பர லோகம்
   இதமுற அடைந்திட நினைத்தால்
 குழந்தைகள் போல எளிமையும் களிப்பும்
   கொண்டிடு வீர்(எ)ன மனத்தில்
 அழுந்திட ஞானக் கதைகளின் மூலம்
   அறிவுறுத் தும்(அ)ருள் குமரர்
 மொழிந்திடும் வார்த்தை அருமருந் தெனவே
   உலகினை வாழவைத் திடுமே.

Leave a Reply