அயோத்திப் பத்து

அயோத்தி வீரன்

அயோத்திப் பத்து

அயோத்தியில் எழுந்தருளியிருக்கும் இராமபிரான் பெருமையைப் போற்றித் துதிக்கும் தமிழ்மாலை.

கவிதைகள் : இமயவரம்பன்
பாவகை : கலிவிருத்தம்

1.
கார்மு கில்நிறத் தான்கதிர் மேனியன்
வார்ம லர்க்குழல் மைதிலி நாயகன்
நேரில் மொய்ம்பினன் நீள்புயத் தான்சிலை 
வீர னூரென்றும் வீவில் அயோத்தியே.
2.
வெருவ ரும்விறல் வெங்கனல் வாளியால்
சிரமொ ரையிரண் டிற்றிடச் செற்றவன் 
பொருவ ருங்குணத் தான்புனி தன்னருள் 
வரத னூர்வளம் மல்கும் அயோத்தியே.  
3.
செஞ்சொல் நாவினொர் அஞ்சனை செல்வனின்
நெஞ்ச கத்தில் நிறைந்தொளிர் நின்மலன்
அஞ்சல் நீயென் றளிப்பவன் கோசலை
மஞ்ச னூர்புகழ் மன்னும் அயோத்தியே.  
4.
கொய்ம்ம லர்சொரிந் தேத்தும் குணத்தவர்
தம்மை அன்பொடு தாங்கிடு சத்துவன்
மெய்ம்மை நின்றிட வில்லெடுத் தான்தனிச்
செம்ம லூரெழில் சிந்தும் அயோத்தியே.
5.
கூட லர்தம் கொடுந்தொழில் ஓய்ந்திட
நீடு யர்வரை நேர்சிலை ஏந்தினான்
கேடி லாவளம் கேழ்த்தநற் கோசல
நாட னூர்தமர் நாடும் அயோத்தியே.
6.
கல்லைப் பெண்ணாய்க் கனிந்திடச் செய்தவன்
தொல்க திர்க்குலத் தோன்றல் இராகவன்
அல்ல வையறுத் தோரறம் நாட்டிடும்
செல்வ னூர்துயர் தேய்க்கும் அயோத்தியே.
7.
அம்பி னாலகல் ஆழி எரித்தவன்
கம்ப நாடனின் காவிய நாயகன்
எம்பி ரானினி யானிணை யில்லதோர்
நம்பி யூர்நலம் நல்கும் அயோத்தியே.
8.
கார்மு கத்தை வளைத்த கரத்தினன்
போர்மு கத்தும் அருள்புரி புண்ணியன்
சீர்முகத் தொளி யான்செய மாதுவாழ்
மார்வ னூர்மறை ஓங்கும் அயோத்தியே.  
9.
உள்ளு வாருளத் துண்ணின் றொளிர்பவன்
விள்ள ரும்புகழ் விற்பெரு வித்தகன்   
துள்ளு நீர்ச்சர யுத்துறை வன்னருள் 
வள்ள லூர்திரு வாழும் அயோத்தியே.
10.
எண்ணில் தொல்புகழ் ஏத்திடும் எம்மனீர்!
மண்ணில் நற்கதி வாய்த்திட வம்மினோ!
திண்ணம் வெவ்வினை தீர்க்கும் இராமனெம்
அண்ண லூரணி யார்ந்த அயோத்தியே.

This Post Has 2 Comments

  1. மகாதேவன்

    அருமையான பாடல்கள் . நாளும்படிக்க ஏற்றதாயுள்ளது. மிக்க நன்றி.

    1. இமயவரம்பன்

      தங்கள் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி!

Leave a Reply