எனது ஓவிய முயற்சிகள்

மயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்
மயில் - ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

மயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

'ஜெண்டாங்கிள்' (Zentangle) முறையைப் பின்பற்றி நான் வரைந்த மயில் ஓவியம்

மேலும் படிக்கமயில் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்
0 Comments
பாஞ்சசன்னியம் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்
பாஞ்சசன்னியம்

பாஞ்சசன்னியம் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

'ஜெண்டாங்கிள்' (Zentangle) முறையைப் பின்பற்றி நான் வரைந்த ஓவியம் மூல ஓவியம் (நன்றி) : Rashmi's Art Shop

மேலும் படிக்கபாஞ்சசன்னியம் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்
0 Comments

திருவேங்கடமுடையான் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்

'ஜெண்டாங்கிள்' (Zentangle) முறையைப் பின்பற்றி நான் வரைந்த ஓவியம் மூல ஓவியம் (நன்றி) : Rashmi's Art Shop

மேலும் படிக்கதிருவேங்கடமுடையான் – ஜெண்டாங்கிள் சித்திரம்
0 Comments