வண்ண ஓவியங்கள்

வாழ்க்கைச் சக்கரம் (The Wheel of Life)

வரைந்தவர் : ப்ரத்யுன்
Artist : Pradyun
வண்ண ஓவியங்கள்

“The Wheel of Life” – Drawing by Pradyun


ராமர் ஓவியம் (Cute Rama drawing)

வரைந்தவர் : ப்ரத்யுன்
Artist : Pradyun
வண்ண ஓவியங்கள்

“Cute Rama” – Drawing by Pradyun

இசை ஓவியம் 1.0 – Musical Drawing 1.0

வரைந்தவர் : ப்ரத்யுன்
Artist : Pradyun
வண்ண ஓவியங்கள்

“Cute Rama” – Drawing by Pradyun

This Post Has One Comment

  1. Anand Ramanujam

    Excellent drawing, Pradyun! Keep it up!

Leave a Reply