அருட்பா அளித்த அருளாளர் – வள்ளலார் புகழ் மாலை
வள்ளலார்

அருட்பா அளித்த அருளாளர் – வள்ளலார் புகழ் மாலை

வான்புகழ் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளின் நற்புகழை விருத்தப் பாட்டில் வழங்கியுள்ளேன். இந்தப் பாடல்கள் அடிகளார் பாடிய 'வாடிய பயிரைக் கண்டபோ தெல்லாம் வாடினேன்' என்னும் பாட்டின் நடையில் அமைந்திருத்தல் காண்க.

மேலும் படிக்கஅருட்பா அளித்த அருளாளர் – வள்ளலார் புகழ் மாலை
0 Comments

End of content

No more pages to load