கம்பர் வரலாறும் கவிச்சிறப்பும்

The Emperor among poets - Kambar - Life and Contributions எத்திக்கும் போற்றும் இராமன் திருக்கதையைத்தித்திக்கும் செந்தமிழில் செய்தளித்து - நித்தமும்அம்புவியில் மக்கள் அமுதம் அருந்தவைத்தகம்பன் கவியே கவி.- கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தமிழ் இலக்கியக் காலச்சுவடுகளில்…

மேலும் படிக்ககம்பர் வரலாறும் கவிச்சிறப்பும்
2 Comments