திருஞானசம்பந்தர்

திருஞானசம்பந்தர் திருவரலாறும் அருட்பதிகங்களும் திருஞானசம்பந்தர் திருவடிகளைத் தலைமேல் கொள்வோம் வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப் பூதபரம் பரைபொலியப் புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலைக்கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம். - திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் புராணம் (சேக்கிழார் - பெரிய…

மேலும் படிக்கதிருஞானசம்பந்தர்
2 Comments

இடரினும் தளரினும் பாடல் விளக்கம்

'இடரினும் தளரினும்' எனத் தொடங்கும் இப்பதிகம் திருஞான சம்பந்தரால் அருளப்பெற்று தேவாரத்தின் மூன்றாம் திருமுறையில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தப் பதிகம் திருவாவடுதுறையில் எழுந்தருளியிருக்கும் மாசிலாமணியீசரின் திருவருளை வேண்டிப் பாடப்பட்டது. Idarinum Thalarinum - The Divine Hymn composed by Thirugnana Sambanda…

மேலும் படிக்கஇடரினும் தளரினும் பாடல் விளக்கம்
0 Comments
கோளறு பதிகம் பாடல் விளக்கம்
கோளறு பதிகம்

கோளறு பதிகம் பாடல் விளக்கம்

காப்பு பூவான் மலிமறிநீர்ப் பொய்கைக் கரையினியற்பாவான் மொழிஞானப் பாலுண்டு - நாவான்மறித்தெஞ் செவியமுதாய் வார்த்தபிரான் தண்டைவெறித்தண் கமலமே வீடு. - நால்வர் நான்மணிமாலைபொருள்: தாமரைப் பூக்களால் நிறைந்த தூய்மையான நீரை உடைய தடாகக் கரையில் உமையம்மையால் கொடுக்கப்பட்ட ஞானப்பாலை உண்டு, அமுதமாக…

மேலும் படிக்ககோளறு பதிகம் பாடல் விளக்கம்
14 Comments