விவேகானந்தர் கவிதைகள் | Vivekanandar kavithaigal

Vivekanandar Kavithaigal

விவேகானந்தர் கவிதைகள்

Vivekanandar Kavithaigal

சுவாமி விவேகானந்தர் எழுதிய கவிதைகள் (Swami Vivekananda’s poems) எழுச்சிமிக்கவை; இதயத்தைப் பிணைத்திருக்கும் பற்றுகளாம் தளைகளை அறுத்து மனிதனை உயர்த்தும் மறைமொழிகள். தமது சீரிய பேச்சாற்றல் மூலம் பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடரையெல்லாம் விழிபெற வைத்த விவேகானந்தர் கவிதைகள் முலமாகவும் எழுச்சித் தீயைப் பரப்பினார். அத்தகைய சோதி மிகுந்த சுடர்க்கவிதைகளில் சிலவற்றைத் தமிழ்செய்து பார்க்கும் முயற்சியே இந்தப் பதிவு.

சுவாமி விவேகானந்தர் எழுதிய ‘The Song Of The Free’ என்னும் கவிதையிலிருந்து சில பகுதிகளின் தமிழாக்கம்.

A translation of Swami Vivekananda’s poems into Tamil. Written in poetical form of Tamil.

Vivekanandar Kavithaigal

காலம் தோன்றும் முன்பும் நான் இருந்தேன்

கதிரவனும் குளிர்மதியும் தோன்று முன்னே
    கடல்சூழ்ந்த பேருலகம் தோன்று முன்னே
நிதமொளிர்விண் மீன்கூட்டம் தோன்று முன்னே
    நீள்வால்நட் சத்திரங்கள் தோன்று முன்னே
புதுப்புதிதாய் மாற்றங்கள் தோற்று வித்துப்
    புவியியக்கும் காலம்தான் தோன்று முன்னே
முதன்முதலில் நானிருந்தேன் இன்றும் உள்ளேன்
முடிவின்றி என்றும்நான் இருப்பேன் கண்டீர்!

பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்

நிதமொளிர்விண் மீன்கூட்டம் = நிதம் + ஒளிர் + விண்மீன் + கூட்டம்

மற்றொரு தமிழாக்கக் கவிதை:

சுடர்தரும் கதிர்மதிப் புவனமும் தோன்றுமுன்
அடர்உடுத் தூமகே துகளும்உண் டாகுமுன்
தொடர்விதி நடத்திடும் காலமும் தோன்றுமுன்
உடன்அன்றி ருந்தேன்என் றென்றும்  இருப்பனே.

பாவகை : கலிவிருத்தம்

பதம் பிரித்த பாடல்:
சுடர்தரும் கதிர்,மதி, புவனமும் தோன்றுமுன்
அடர் உடு, தூமகேதுகளும் உண்டாகுமுன்
தொடர்விதி நடத்திடும் காலமும் தோன்றுமுன்
உடன் அன்றிருந்தேன் என்றென்றும்  இருப்பனே.

சொற்பொருள்:
கதிர்மதி = கதிரவனும் வெண்மதியும்
உடு = நட்சத்திரம்
அடர் உடு = வானத்தில் அடர்ந்து காட்சி அளிக்கும் விண்மீன்கள்
தூம கேது = வால் நட்சத்திரம்


English Original:
Before the sun, the moon, the earth,
Before the stars or comets free,
Before e’en time has had its birth,
I was, I am, and I will be.

இடர் வரும்போது மேலோர் வலிமை கொள்வர்

அடிபட்ட பாம்பன்றோ படம் எடுக்கும்,
    அனல்நெருப்பும் தூண்டிவிடச் சீறி வீசும்,
இடமதிரக் கர்ச்சித்து முழக்கம் செய்யும்
    இதயத்தில் புண்பட்டுச் சினந்த சிங்கம்,
அடல்வலிமைக் காட்டிநின்று வெல்லும் மேகம்
    அகத்தினிலே மின்னலொளி பிளக்கும் போதே,
இடரழுத்த ஆழ்மனந்தான் தவிக்கும் போதும்
     எழுந்தொளிர்ந்து நின்றுயர்வர் மேலோர் தாமே.

பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்

சொற்பொருள்:
இடமதிர = இடம் + அதிர
இடரழுத்த = இடர் + அழுத்த
எழுந்துயர்ந்து= எழுந்து + உயர்ந்து = உயர்ந்து + எழுந்து = துன்பத்தால் துவளாமல் நெஞ்சில் உரமும் உறுதியும் கொண்டு விழித்தெழுந்து
நின்றொளிர்வர் = நின்று + ஒளிர்வர் = (தன்னைச் சுடச் சுட ஒளி பெறும் பொன்னைப் போல்) என்றென்றும் பிரகாசிப்பர்

தொடர்புடைய திருக்குறள்:
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.
[அறத்துப்பால், துறவறவியல், தவம்]
பொருள்:
தங்கத்தை நெருப்பிலிட்டுச் சுடச்சுட அது மாசு நீங்கி ஒளிவிடும். அதுபோல் துன்பமானது சுடச்சுட அதைத் தாங்கிக் கொள்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஒளிவீசித் திகழும்.

(பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

English Original:
The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion’s rage.

The cloud puts forth it deluge strength
When lightning cleaves its breast,
When the soul is stirred to its in most depth
Great ones unfold their best.

அவனே நான்

தேவன்நான் அல்ல மனிதனும் அல்ல
    தெளிவிலா விலங்கினம் அல்ல;
ஆவிசேர் உடலும் உள்ளமும் அல்ல
    ஆண்பெண்பால் இரண்டும்நான் அல்ல;
தாவரு ஞான மறைகளும் என்றன்
    தன்மைசொல் லிடமுடி யாமல்
நாவடைத் திளைத்து வியப்பினில் துதிக்கும்,
    ‘நான் அவன்’ என்பதை அறிமின்!

(பாவகை : எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)
தாவரு = கேடில்லா
தன்மைசொல் லிடமுடி யாமல் = தன்மை + சொல்லிட + முடியாமல்
நாவடைத் திளைத்து = நா + அடைத்து + இளைத்து = ‘இது அல்ல, இது அல்ல’ (நேதி நேதி) என்று சொல்லிச் சொல்லி அதற்கு முற்றுப் புள்ளியே இல்லாமல் இளைத்துப் போய் வேதம் கடைசியில் தன் வாயடைத்து வியந்துத் துதித்து நிற்கிறது.
‘நான் அவன்’ = ஸோஹமஸ்மி / ஸோ அஹம் அஸ்மி = அவனே நான் ( ஈஸா உபநிஷத் )

தொடர்புடைய பாட்டு :

‘அல்லை ஈது அல்லை ஈது’ என மறைகளும் அன்மைச்
சொல்லி னால்துதித்து இளைக்கும்இச் சுந்தரன்.
– பரஞ்சோதி முனிவர் ( திருவிளையாடல் புராணம்)

வேதம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் அக்கு வேராக ஆணிவேராக அறிவிக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவனை நேரே சுட்டாமல், “நீ இப்பொருளும் அல்ல, இப் பொருளும் அல்ல” என்று சொல்லித் துதித்து இளைத்துப் போகிறது.

English Original:
Nor angel I, nor man, nor brute,
Nor body, mind, nor he nor she,
The books do stop in wonder mute
To tell my nature; I am He.

Leave a Reply